Yapım İşleri
SORU SORMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMASINA GÖRE AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA HAZIRLANMASI
 
                İdareler tarafından 4734 sayılı kanunun 38 inci maddesinde (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır düzenlemeleri yer almaktadır.

                                 Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen yaklaşık maliyeti eşik değerinden yarısından fazlasına ait olan ihaleler için aşırı düşük savunma istenilmesi zorunluluk halini almış bulunmaktadır.


                İdareler tarafından aşırı düşük savunmaya tabi tutulan isteklilere Kamu ihale genel tebliğinin 38 inci maddesine göre belirleyeceği sıralı iş kalemleri içerisinde yine aynı genel tebliğin  45.1.2. maddesinde göre Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
 Düzenlemesine göre tebliğin aynı maddesine göre 5 ( beş ) iş gününden az olmamak üzere aşırı düşük savunmalarının sunulması istenilmektedir.

                Genel tebliğin 45.1.2.2.  maddesinde ki Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir. Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir. Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.   Düzenlemesi uyarınca açıklama istenilmeyecek analiz girdileri için açıklama sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

                Ancak ilgili maddenin dayanağı ele alındığında; açıklama istenilmeyecek analiz girdileri için açıklama yapılması istenilmemekle birlikte K.İ.K. içtihatları sürekli değişiklik arz etmekte ve bir bütün olarak değerlendirilen aşırı düşük savunma kapsamında sunulan analizlerde “   istenilmeyen analiz girdileri için isteklilerce öngörülen miktar ve birim fiyatlar hususunda ciddi hatalar yapılmakta ve aşırı düşük savunmalarının reddedilmesine neden olunmaktadır.
                Aşırı düşük savunma kapsamında sunulan belge ve bilgiler Genel tebliğin 16 ıncı maddesi uyarınca bilgi ve belge tamamlatma kapsamında olmadığından dolayı  aşırı düşük teklif açıklamalarınızın   değerlendirme dışı bırakılmaması için  konusunda deneyimli uzman kadromuz tarafından  sunulan profesyonel danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.


UZMAN KADROMUZ TARAFINDAN
 
·                Anahtar teslim götürü bedel yapım işleri, birim fiyatlı yapım işleri ve karma teklif verilen yapım işleri için idarelerce istenilen aşırı düşük savunma kapsamında; 

  * TALEP OLMASI VE AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA İSTEME SÜRESİNİN UYGUN OLMASI HALİNDE METRAJ ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
 
 * 4734 Sayılı kanunun ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesi uyarınca sunulması gerekli olan,  Açıklama istenilen iş kalemlerine ait birim           fiyatları gösterir hesap cetvellerinin hazırlanması,

 * iş kalemleri için analizlerin hazırlanması,

 * Yaklaşık maliyet oranla tenzilat oranlarının yüksek olması halinde piyasadan fiyat teklifi alınması yerine fiyat dengelemek amacıyla alt analiz ve  yardımcı analizlerin hazırlanması,

 * Özel pozlara ait iş kalemleri için üçüncü kişilerden alınacak olan fiyat tekliflerine ait formatların hazırlanması

 * İstenilmesi yada gerek duyulması halinde EK-O.5,  EK-O.6, EK-O.7 ve EK-O.8 tespit tutanaklarının hazırlanması ve yasal mevzuata uygunluğu açısından  incelenmesi


  *
ALTERNATİF AÇIKLAMA YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

   
ÇALIŞMALARI TARAFIMIZDAN  GARANTİLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.
 
       
 

Sağlık Mahallesi
Marmara Sk. No: 16/16
Çankaya / ANKARA
0 312 232 00 25 ( pbx )
0 507 639 14 93
info@teklifsorgulama.com
Web Design Web Tasarım